Language Assistance Services for Limited English Proficiency


If you have questions, you have the right to get help and information in your language at no cost. To talk to an interpreter, call (812) 522-2349 or ask for language services at the time of treatment. 

ATTENTION: Language assistance services are available to you, free of charge. Call 1-812-522-2349 or ask for language assistance at the time of your treatment.

Español (Spanish) 
ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-812-522-2349.

Deutsch (German)
ACHTUNG:  Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung.  Rufnummer: 1-812-522-2349.

繁體中文 (Chinese)
注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電1-812-522-2349。

Deitsch (Pennsylvania Dutch) 
Wann du [Deitsch (Pennsylvania German / Dutch)] schwetzscht, kannscht du mitaus Koschte ebber gricke, ass dihr helft mit die englisch Schprooch. Ruf selli Nummer uff: Call 1-812-522-2349.

Français (French) 
ATTENTION: Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous sont proposés gratuitement. Appelez le 1-812-522-2349.

العربية (Arabic)  
ملحوظة:  إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان.  اتصل برقم 1-812-522-2349

Nederlands (Dutch)
AANDACHT:  Als u nederlands spreekt, kunt u gratis gebruikmaken van de taalkundige diensten.  Bel 1-812-522-2349.

한국어 (Korean)
주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1-812-522-2349 번으로 전화해 주십시오.

हिंदी (Hindi)
ध्यान दें:  यदि आप हिंदी बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं। 1-812-522-2349 पर कॉल करें।

日本語 (Japanese) 
注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1-812-522-2349 まで、お電話にてご連絡ください。

Tagalog (Tagalog – Filipino)
PAUNAWA:  Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad.  Tumawag sa 1-812-522-2349.

ਪੰਜਾਬੀ (Punjabi)
ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 1-812-522-2349'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

burmese-(1).PNG (Burmese) 
Dè ɖɛ nìà kɛ dyéɖé gbo: Ɔ jǔ ké m [Ɓàsɔɔ-wùɖù-po-nyɔ] jǔ ní, nìí, à wuɖu kà kò ɖò po-poɔ ɓɛìn m gbo kpáa. Ɖá 1-812-522-2349

Polski (Polish)
UWAGA:  Jeżeli mówisz po polsku, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy językowej.  Zadzwoń pod numer 1-812-522-2349.

Tiếng Việt (Vietnamese)
 CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-812-522-2349.

Русский (Russian)
ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1-812-522-2349.

[print version